1. Rekisterinpitäjä

Tampereen teknillinen yliopisto
Täydennyskoulutus Edutech
Korkeakoulunkatu 7
33720 Tampere

Y-tunnus: 2286106-3

Tampereen yliopisto
Johtamiskorkeakoulu
Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos
Kanslerinrinne 1, 33100 Tampere

Y-tunnus: 0155668-4

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: projektikoordinaattori Outi Puhakka
Osoite 33014 Tampereen yliopisto
040 190 4052, embatampere@embatampere.fi

3. Tietosuojavastaava

Tampereen yliopisto: Jukka Tuomela, 050 437 7074, etunimi.sukunimi@uta.fi

4. Rekisterin nimi

Executive MBA Tampere -johtamiskoulutusten uutiskirjeen tilaajat

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn oikeusperuste

Käsittelyn tarkoitus:

Käsittelyperuste:
☒ Suostumus
☐ Sopimus
☐ Lakisääteinen velvoite
☐ Rekisteröidyn elintärkeä etu
☐ Yleistä etua koskeva tehtävä tai julkisen vallan käyttö
☒ Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Uutiskirjeen tilaajalla on oikeus milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeiden vastaanottaminen jokaisen uutiskirjeen lopusta löytyvän peru uutiskirje -linkin kautta tai ilmoittamalla uutiskirjeen perumisesta osoitteeseen embatampere(@)embatampere.fi
Henkilötietojen käyttötarkoituksena on asiakassuhteen ylläpito ja hoitaminen sähköpostitse, Executive MBA Tampere -johtamiskoulutusten koulutuksista sekä ajankohtaisista asioista tiedottaminen ja markkinointi nykyisille sekä vanhoille asiakkaille sekä Executive MBA Tampere -johtamiskoulutuksista kiinnostuneille.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan vain ne asian kannalta oleelliset henkilötiedot, joiden tallentaminen on asian käsittelyn kannalta tarpeellista, kuten sähköpostiosoite, etunimi, sukunimi, puhelinnumero, työnantajan nimi ja asiakassuhteen peruste eli koulutus, johon asiakas on osallistunut tai josta hän on ilmaissut kiinnostuneensa.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Järjestelmään tallennettavat tiedot saadaan Executive MBA Tampere -johtamiskoulutusten uutiskirjeen tilanneilta itseltään verkkosivun uutiskirjeen tilauslomakkeen kautta tai suullisesti tai kirjallisesti tai osallistumalla rekisterinpitäjän järjestämään kilpailuun tai kyselyyn, jonka yhteydessä henkilö on antanut markkinointiviestintäluvan. Tietolähteenä ovat myös Täydennyskoulutus Edutechin ja Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergosin asiakas- ja kumppaniyhteystiedot, jotka perustuvat asiakas- tai kumppanuussuhteeseen. Uutiskirjeen tilaajalla on oikeus milloin tahansa peruuttaa uutiskirjeiden vastaanottaminen.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja vastaanottajaryhmät

Säännönmukaiset luovutukset kolmansille tahoille:

Rekisterin henkilötietojen käsittelyä on ulkoistettu toimeksiantosopimuksella:

☐ Ei
☒ Kyllä, lisätietoa ulkoistetusta käsittelystä:

EMBA Tampere -johtamiskoulutusten markkinoinnissa ja viestinnässä käytetään kolmannen osapuolen tarjoamaa sähköpostipalvelua, jonne henkilötiedot tallennetaan.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Mikäli tietoja siirretään ETA-alueen ulkopuolelle, kuvaus käytettävistä suojatoimista

Siirretäänkö rekisterin tietoja kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle:

☒ Ei
☐ Kyllä, mihin:

10. Tieto automaattisen päätöksenteon tai profiloinnin olemassaolosta sekä tieto käsittelyn logiikasta ja merkityksestä rekisteröidylle

Rekisterin tietoja käytetään automatisoituihin yksittäispäätöksiin, profilointi mukaan lukien:

☒ Ei
☐ Kyllä, mihin:

11. Henkilötietojen säilyttämisaika tai säilyttämisajan määrittämiskriteerit

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin uutiskirjeen vastaanottamiseen annettua suostumusta ei peruta.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on, ellei tietosuojalainsäädännöstä muuta johdu:

 • Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy henkilötietoihin)
  • Rekisteröidyllä on oikeus tietää, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan vai ei, ja mitä henkilötietoja hänestä on tallennettu.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi henkilöllä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan.
 • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Rekisteröidyllä on poikkeustapauksissa oikeus saada henkilötietonsa kokonaan poistettua rekisterinpitäjän rekistereistä (oikeus tulla unohdetuksi).
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes hänen tietonsa on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.
 • Vastustamisoikeus

Henkilöllä on tietyissä tilanteissa oikeus henkilökohtaiseen, erityiseen tilanteeseensa perustuen milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
  • Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
  • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus erityisesti vakinaisen asuin- tai työpaikkansa sijainnin mukaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU) 2016/679. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus käyttää hallinnollisia muutoksenhakukeinoja sekä muita oikeussuojakeinoja.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevissa pyynnöissä noudatetaan rekisterinpitäjän tietopyyntöprosessia.