Public EMBA -koulutusohjelman yhteiset opinnot koostuvat kolmesta teemasta, joista kuhunkin sisältyy useita opintojaksoja. Opintojaksot muodostuvat luento-opetuksesta, case-esityksistä, ryhmäpohdinnoista sekä kouluttajien ja osallistujien yhteisistä keskusteluista. Lähiopetusta syventävät kirjallisuus ja artikkelit, ryhmä- ja yksilöpohdinnat sekä koulutusaiheita käytäntöön soveltavat välitehtävät. Kullakin koulutusjaksolla esiintyy useita eri kouluttajia, jotka edustavat niin akateemista osaamista kuin käytännön kokemusta julkisten organisaatioiden johtamisesta ja kehittämisestä.

Kunkin koulutusjakson sisällön suunnittelusta vastaa akateeminen asiantuntija ja/tai pääkouluttaja, joka kuuluu aihepiirinsä johtaviin asiantuntijoihin Suomessa.

Opintojaksojen kuvaukset


Julkishallinnon strateginen johtaminen dynaamisessa toimintaympäristössä


Julkisen johtamisen muutos: perinteisestä hallinnosta yhteistoiminnalliseen hallintaan (2 pv)

Public EMBA:n yhteisten opintojen avausjakson tavoitteena on kokonaiskuvan rakentaminen julkisen johtamisen muutoksesta ja erityispiirteistä. Jaksolle osallistuminen antaa kattavat tiedot julkisten organisaatioiden – erityisesti kuntaorganisaatioiden – johtamisen muutospiirteistä ja niihin keskeisesti vaikuttaneista muutosvoimista viimeisten vuosikymmenten aikana sekä julkisen johtamisen nykytilasta ja haasteista.

Keskeiset sisällöt

 • Julkisen johtamisen muutos perinteisestä hallinnosta yhteistoiminnalliseen hallintaan
 • Kunnallishallinnon murros, nykytila ja haasteet
 • Julkisten organisaatioiden johtamisen erityispiirteet
 • Globaalien ja eurooppalaisten kehityskulkujen vaikutusten huomioiminen suomalaisessa hallinnon kehittämisessä

Jakson akateeminen asiantuntija on Public EMBA -koulutuksen johtaja, kunnallispolitiikan professori Arto Haveri Tampereen yliopistosta. Hänen asiantuntemus­alueensa ovat kuntajohtaminen, kunnallishallinnon muutos ja hallinta, julkisen hallinnon uudistukset, kehittäminen ja arviointi.

Takaisin ylös


Strateginen johtaminen julkisissa organisaatioissa (1 pv)

Julkisten organisaatioiden toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti yhä vaativammaksi, ennustamattomammaksi ja moniarvoisemmaksi. Koulutuspäivän tavoitteena on luoda näkemystä ja hahmottaa toimintamalleja siihen, miten strategiaa toteutetaan julkisten organisaatioiden monimutkaisessa toimintaympäristössä.

Keskeiset sisällöt

 • Mitä monimutkaisuus on, mistä se koostuu
 • Strategian luominen monimutkaisuuden olosuhteissa
 • Strategian toteuttaminen monimutkaisuuden olosuhteissa
 • Miten monimutkaisuus vaikuttaa strategiaprosessin toimijoihin
 • Millainen strategisen johtamisen malli toimii monimutkaisuuden johtamisessa

Pasi RannistoKoulutuspäivän pääkouluttaja on professori, tutkimusjohtaja Pasi-Heikki Rannisto. Hänen asiantuntemus­alueensa ovat julkinen johtaminen, julkisrahoitteiset palvelut ja palveluinnovaatiot sekä niiden kehittäminen (public-private -yhteistyö ja johtaminen), asiantuntija- ja kumppanuusverkoston hallinta sekä kehittäminen sekä palvelututkimus ja prosessien kehittäminen.

Takaisin ylös


Talouden reunaehdot julkisissa organisaatioissa (1 pv)

Julkisessa taloudenhoidossa keskeisiä kysymyksiä ovat, miten yhteiskunta kykenee rahoittamaan tarvittavat julkiset palvelut ja mitkä ovat tehtyjen päätösten pitkäaikaisvaikutukset. Koulutusjakso antaa osallistujille laajan näkemyksen julkisen talouden mekanismeista.

Keskeiset sisällöt

 • Verovarojen allokaatio julkisessa hallinnossa ja yhteiskunnassa
 • Julkisten palvelujen rahoituksen näköalat
 • Markkinaperusteisten toimintatapojen vaikutukset julkisen hallinnon palvelujen järjestämiseen
 • Julkisten palvelujen reformien taloudellinen perusta
 • Julkinen hallinto kansainvälisen talouden viitekehyksessä

Jarmo VakkuriKoulutuspäivän pääkouluttaja on kunnallistalouden professori Jarmo Vakkuri. Jarmo Vakkurin asiantuntemusalueet ovat tehokkuus, tuloksellisuuden mittaus, julkisen talouden valvonta, arviointi- ja johtamismallit ja niiden soveltaminen, markkinat ja ulkoistaminen poliittis-hallinnollisessa ympäristössä ja institutionaalinen muutos kuntasektorilla.

Takaisin ylös


Hallinto- ja palvelurakenteiden kehittäminen (2 pv)

Suomalaista hallintoa on uudistettu jatkuvasti vuosikymmenten ajan, ja uudistusten tahti ja laajuus vain kiihtyy. Hallinnon uudistamisessa tarvitaan uusia ja luovia ratkaisuja, joiden avulla voidaan ratkaista uudistettavien instituutioiden ja organisaatioiden ongelmia. Koulutusjakson ytimenä on, millaisia ratkaisuja tutkimuksesta ja arvioinneista on löydettävissä kehittämistyön problematiikkaan.

Keskeiset sisällöt

 • Hallinnon sopeuttaminen yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin
 • Itseohjautuvuus, yhteistyö ja verkostot
 • Poliittis-hallinnollisen järjestelmän kokonaisuuden huomioiminen hallinnon kehittämisessä

Jenni AiraksinenJakson akateeminen asiantuntija on tutkimus- ja kehitysjohtaja Jenni Airaksinen Suomen Kuntaliitosta. Hänen asiantuntemusalueensa ovat kuntien väliset yhteistyörakenteet päätöksenteossa, palveluiden järjestämisen ja kehittämisen alueella, yksittäisten kuntien ja kaupunkien palveluiden kehittämisen rakenteet ja käytännöt sekä kuntasektoriin kohdistuva hallinnonuudistaminen ja uudistamisen arviointi.

Takaisin ylös


Johtamisen ajankohtaispäivä (1 pv)

Johtamisen ajankohtaispäivän teema valitaan lähempänä päivän toteutusajankohtaa. Päivä on yhteinen useille eri EMBA-koulutukselle, joten keskeinen osa päivän antia on laajan, monia toimialoja edustavan johtajajoukon tapaaminen.


Yhteistyön johtaminen julkisessa hallinnossa


Henkilöstöjohtaminen ja oman johtajuuden kehittäminen julkisessa hallinnossa ( 4 pv)

Uudistuminen vaatii modernia johtamista sekä odotusten kirkastamista. Jos jaettu yhteinen ymmärrys ja ihmisten omistautuminen puuttuvat, on epäonnistuminen enemmän kuin todennäköistä. Itsetuntemus ja halu reflektioon ovat avaimia jatkuvaan kehittymiseen.

Keskeiset sisällöt

 • Johtajan itsetuntemus – minä johtajana ja esimiehenä
 • Vuorovaikutus johtamisessa
 • Tiimien, yksilöiden ja erilaisuuden johtaminen

Jukka Rantala Balentorin Senior Business Coach Jukka Rantalalla on mittavaa perspektiiviä johtamisen kehittämisestä ja valmentamisesta vaativissa tilanteissa. Hänellä on laaja kokemus ajattelun, toiminnan ja suhteen työhön uudistamisesta useasta eri näkökulmasta. Hänen mielestään arvojen mukainen toiminta on modernissa organisaatiossa äärimmäisen tärkeää. Hyveiden mukainen toiminta taas tulevaisuutta.

Lue oman johtajuuden kehittämisestä EMBA-blogista.

Takaisin ylös


Palvelujen asiakaslähtöinen tuottaminen (2 pv)

Koulutusjaksolla perehdytään palvelutoiminnan johtamisen keskeisiin lähtökohtiin, käsitteisiin ja viitekehyksiin sekä niiden kytkeytymiseen asiakkuuksien johtamiseen. Osallistuja saa jaksolta käytännön oivalluksia kuinka on mahdollista soveltaa jaksolla esillä olleita välineitä ja oppeja käytännössä oman toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Keskeiset sisällöt

 • Asiakkuusstrategian luominen ja toteuttaminen
 • Asiakkuuksien johtaminen
 • Asiakasarvon tuottaminen palvelu(liike)toiminnassa
 • Asiakasarvon tuottaminen julkisella sektorilla

Lasse MitronenJakson akateeminen asiantuntija on Professor of Practice Lasse Mitronen Aalto-yliopistosta. Hänen asiantuntemusalueensa ovat liiketoimintamallit, verkostojen johtaminen, johtamisjärjestelmät sekä palveluliiketoiminta.

Takaisin ylös


 

Luovuus ja uudistuminen johtamisessa (2 pv)

Innovaatioympäristössä syntyviä asioita ei voi ennakoida eikä kontrolloida, mutta innovaatioympäristöä voidaan tietoisesti rakentaa. Koulutusjakso tarjoaa osallistujille sekä vankan pohjan ymmärtää uudistumisen dynamiikkaa että työkaluja innovatiivisuuden edistämiseen.

Keskeiset sisällöt

 • Luova kehittäminen kunnissa ja kaupungeissa
 • Uudistumisen dynamiikka ja innovaatioajattelu
 • Johtajuus ja verkostot luovissa kaupungeissa ja kunnissa
 • Valta, tietämys ja kyvykkyydet innovaatiojärjestelmien kehittämisessä

Markku SotarautaJakson akateeminen asiantuntija on julkishallinnon professori Markku Sotarauta Tampereen yliopistosta. Hänen asiantuntemus­alueensa ovat alueiden ja kaupunkien kehitys ja kehittäminen, innovaatiojärjestelmät, johtajuus alue- ja kaupunkikehittämisessä, institutionaalinen yrittäjyys ja yhteisevoluutio aluetutkimuksessa.

Takaisin ylös


Tietointensiivisen organisaation johtaminen


Taloudellisten voimavarojen hallinta julkisissa organisaatioissa (2 pv)

Koulutusjakson aiheena on julkisten resurssien kohdentaminen ja hallinta käytännön toiminta- ja organisaatioympäristöissä. Jakson keskeisiä teemoja ovat talouden hallintaan liittyvän informaation tuottaminen, käyttö ja tulkinta. Koulutusjakso vahvistaa osallistujien kykyä käyttää taloudellista informaatiota hyväkseen johtamistyössä.

Keskeiset sisällöt

 • Talouslukujen hyödyntäminen tulevaisuuteen suuntaavassa johtamisessa
 • Tuottavuus- ja tehokkuusajattelun sisältö ja vaikutukset julkishallinnon organisaatioiden päätöksenteossa
 • Tuloksellisuuden arvioinnin ajattelutavat ja mallit
 • Mittaristot julkisjohtajan työkaluna
 • Johtamisinformaation sudenkuopat ja riskien hallinta

Jarmo VakkuriKoulutusjakson akateeminen asiantuntija on kunnallistalouden professori Jarmo Vakkuri. Hänen asiantuntemusalueensa ovat tehokkuus, tuloksellisuuden mittaus, julkisen talouden valvonta, arviointi- ja johtamismallit ja niiden soveltaminen, markkinat ja ulkoistaminen poliittis-hallinnollisessa ympäristössä sekä institutionaalinen muutos kuntasektorilla.

Takaisin ylös


Systeemiajattelu ja dynaaminen päätöksenteko (2 pv)

Johtamisessa päätöksenteko liittyy usein monitasoiseen ja monimutkaiseen kokonaisuuteen, jossa päätöksillä on erilaisia takaisinkytkentöjä ja sivuvaikutuksia. Systeemiajattelu tarjoaa tavan jäsentää ja mallintaa tällaista monimutkaista kokonaisuutta siten, että siihen liittyvistä asioista voidaan tehdä analyyttisia päätöksiä. Jakson tavoitteena on lisätä osallistujien ymmärrystä systeemiajattelun periaatteista ja lähtökohdista sekä sen soveltamisesta johtamiseen. Lisäksi koulutusjaksolla tutkitaan ja vahvistetaan päätöksentekoa muuttuvassa, epävarmassa, kompleksisessa ja verkottuneessa toimintaympäristössä ja syy-seuraussuhteiden verkostossa.

Keskeiset sisällöt

 • Mitä päätöksenteko on – kokonaisuus ja sen osat
 • Systeemiajattelu: sanallisesta kuvailusta dynaamiseksi malliksi
 • Systeemidynamiikan käytännön caset
 • Muutoskuvat ja tulevaisuuden ennakointi
 • Psykologinen näkökulma päätöksentekoon

Risto RitalaJakson akateeminen asiantuntija on professori Risto Ritala Tampereen yliopiston Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnasta. Hänen asiantuntemus­alueensa ovat informaation arvo dynaamisia/stokastisia järjestelmiä koskevassa päätöksenteossa ja havainnoinnin optimointi.

Jakson pääkouluttajina toimivat Risto Ritalan lisäksi professori Matti Vilkko, Tampereen yliopisto ja professori Jorma Mäntynen Tampereen yliopisto, sekä johtava tutkija Jean-Peter Ylen, VTT.

Takaisin ylös


Tietojohtaminen julkisella sektorilla (2 pv)

Tiedolla johtamista voidaan pitää hyvän hallinnan ja tehokkaan julkisen sektorin välttämättömänä edellytyksenä. Jakson aikana tutustutaan tietojohtamisen tutkimusalan lähtökohtiin, perusmalleihin ja rakennetaan laajaa näkemystä tietojohtamisen roolista julkisen sektorin tuloksellisuuden kehittämisessä.

Keskeiset sisällöt:

 • Tietoperusteisen johtamistyön lähtökohdat ja vaatimukset
 • Tiedon hyödyntäminen asiakaslähtöisen arvonluonnin kehittämisessä
 • Tietoon perustuva oppiminen organisaatioiden sisäisillä ja ulkoisilla rajapinnoilla
 • Data-analytiikan hyödyntäminen innovatiivisten palveluiden kehittämisessä

 

Jakson akateemisena asiantuntija toimii tutkimusjohtaja Harri Laihonen Tampereen yliopistosta. Hänen asiantuntemusalueisiinsa kuuluu tietojohtaminen, suorituskyky ja mittaaminen.

Takaisin ylös