Sosiaali- ja terveysjohtamisen EMBA -ohjelman koulutusjaksot muodostuvat luento-opetuksesta, case-esityksistä, ryhmäpohdinnoista sekä kouluttajien ja osallistujien yhteisistä keskusteluista. Lähiopetusta syventävät kirjallisuus ja artikkelit, ryhmä- ja yksilöpohdinnat sekä koulutusaiheita käytäntöön soveltavat oppimistehtävät.

Kunkin koulutusjakson sisällön suunnittelusta vastaa akateeminen asiantuntija ja/tai pääkouluttaja, joka kuuluu aihepiirinsä johtaviin asiantuntijoihin Suomessa.

Teemat Miksi? Mitä osallistuja saa Opintojaksot

Strategia, asiakkuudet ja verkostot

Muuttuvassa ympäristössä ennakoiva strateginen johtaminen nousee keskiöön organisaation menestystekijänä.
Ketkä ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaita?
 Miten asiakkaita kuunnellaan ja miten heidän tarpeensa huomioidaan?
Mitkä ovat kumppanuuden edellytykset, vahvuudet ja riskit? Kenen tavoitteita verkosto palvelee? Kuka määrää mihin suuntaan organisaatiot ja liiketoiminta verkostossa kehittyvät?
Perehdyttää osallistujat moderniin strategisen johtamisen teoriaan ja käytännön strategisen johtamisen ratkaisuihin. Johtamisen rakentuminen asiakasymmärrykselle ja menestyksekkäälle verkostoissa toimimiselle. Strateginen johtaminen
Asiakkuuksien ja verkostojen johtaminen

Oman johtajuuden kehittäminen

Uudistuminen vaatii modernia johtamista sekä odotusten kirkastamista. Jos jaettu yhteinen ymmärrys ja ihmisten omistautuminen puuttuvat, on epäonnistuminen enemmän kuin todennäköistä. Itsetuntemus ja halu reflektioon ovat avaimia jatkuvaan kehittymiseen. Vahvistaa ja kehittää johtajan itsetuntemusta– minä johtajana ja esimiehenä
Vuorovaikutuksen vahva merkitys johtamisessa
Välineitä tiimien, yksilöiden ja erilaisuuden johtamiseen
Oman johtajuuden kehittäminen

Talous ja johtaminen

Organisaation johtamisen ja toiminnan tulee olla tavoitteellista ollakseen tuloksellista. Laskentatoimella on tässä tukitehtävä. Talousosaamisen vahvistaminen. Talousjohtaminen

Hyvinvointipolitiikka ja eurooppalaiset palvelujärjestelmät

Hyvinvointipolitiikan mallien ja eurooppalaisen palvelujärjestelmän tuntemus on kehittämisen ja johtamisen yksi edellytys. Millaisia hyvinvoinnin vaikutuksia politiikalla on saatu ja voidaan saada aikaan? Mikä on yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin työnjako? Kokonaiskuva suomalaisesta ja eurooppalaisesta palvelujärjestelmästä ja sen kehittämisen vaihtoehdoista. Johtajan rooli hyvinvointipolitiikan edistäjänä. Hyvinvointipolitiikan vaihtoehdot

Palvelujärjestelmät

Osaava organisaatio ja osaavat ihmiset

Sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiot ovat asiantuntijaorganisaatioita. Miten asiantuntijoita johdetaan tuloksellisesti kohti moniammatillista yhteistyöverkkoa ja sitoutetaan yhteisiin tavoitteisiin? Miten organisaation osaaminen kehittyy ja uudistuu? Organisaation ja asiantuntijoiden osaamisen johtamisen ja kehittämisen edellytykset, keinot ja menetelmät. Asiantuntijoiden ja organisaatioiden johtaminen

Hyvinvointipalveluiden talous, prosessien kehittäminen ja mittaaminen

Odotukset sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa kohtaan ovat moninaiset: sen tulisi olla kustannustietoista, vaikuttavaa, tuottavaa, tehokasta, inhimillistä, tasapuolista, yksilöllistä ja vielä paljon muutakin. Palvelutuotannon ja prosessien tehokas ja tuloksekas johtaminen on yksi keskeisimmistä johtamiselle nykyään asetettavista vaatimuksista. Hyvinvointipalveluiden vaikuttavuuden mittaaminen ja prosessien tehostaminen terävöittävät johtamista. Sosiaali- ja terveystaloustiede

Palvelutuotannon ja prosessien johtaminen

Tieto ja johtaminen

Valtavassa tietotulvassa olennaisinta on tunnistaa, luoda ja kehittää organisaation näkökulmasta relevanteinta tietoa asiakkaista, kilpailijoista, taloudesta ja prosesseista. Tiedon määrän ja lähteiden moninaistuessa tämä on entistä vaikeampaa: tieto on huono isäntä, mutta hyvä renki. Ymmärrys miten tiedolla johdetaan. Tiedon saaminen johtamisen tueksi. Tietojohtaminen

Ulkomaan opintojakso

Ohjelmaan kuuluu viikon mittainen Eurooppaan suuntautuva opintomatka (10 op).

Kehittämistehtävä

Kehittämistehtävä on 20 op:n laajuinen organisaatiokohtainen kehittämishanke, joka kuuluu osallistujan tehtäväkenttään toimiessaan johtajana. Kehittämistehtävän aiheeksi valitaan oman osaamisen tai oman työn kannalta olennainen kehittämishaaste tai ratkaistava kysymys. Kehittämistehtävän edistymistä tukee henkilökohtainen ohjaaja.

Johtamisen ajankohtaispäivä

Johtamisen ajankohtaispäivän teema valitaan lähempänä päivän toteutusajankohtaa. Päivä on yhteinen useille eri EMBA-koulutukselle, joten keskeinen osa päivän antia on laajan, monia toimialoja edustavan johtajajoukon tapaaminen.