Kiinteistö- ja rakennusalan Executive MBA -koulutusohjelmassa oppimista edistävä työskentely perustuu luentoihin ja alustuksiin, osallistujien aktiiviseen osallistumiseen keskusteluihin, case-tapausten läpikäyntiin, omaan tehtäväkenttään liittyvien oppimis- ja kehittämistehtävien laatimiseen, ryhmätyönä tehtäviin analyyseihin ja pohdintoihin sekä kirjallisuuteen paneutumiseen.

Kullakin koulutusjaksolla esiintyy useita eri kouluttajia, jotka edustavat niin akateemista osaamista kuin käytännön kokemusta. Koulutuksen aikana tarkasteltavat case-tapaukset valitaan siten, että ne tukevat pyrkimystä ymmärtää ja tulkita maailmantalouden myllerrystä, erityisesti yrityskenttää koskevia toimialamurroksia sekä asiakashyötyjen roolia näiden murrosten yhtenä keskeisenä ajurina. Näiden hahmottaminen ja niihin vastaaminen edellyttää vallitsevien strategisten haasteiden monipuolista hahmottamista, ja aivan erityisesti toimintaympäristössä vallitsevien kilpailuolosuhteiden muutosten ja erityispiirteiden ymmärtämistä.

Teemojen kuvaukset


Menestyvä liiketoiminta muuttuvassa toimintaympäristössä
(yhteensä 6 päivää)

Keskeiset sisällöt

 • Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen digitalisoituvassa, kaupungistuvassa ja kansainvälistyvässä ympäristössä
 • Yrityksen toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten ennakointi ja analysointi sekä mahdollisuudet liiketoiminnalle ja liiketoimintakonsepteille
 • Kiinteistösijoittamisen ja rahoituksen trendit
 • Tulevaisuuden kaupunki, kaupunkikehittämisen ja yhdyskuntasuunnittelun trendit sekä kansainväliset virtaukset

Arvontuotanto strategia-ajattelun ytimenä
(yhteensä 6 päivää)

Keskeiset sisällöt

 • Asiakkuusosaaminen kehitettäessä yrityksen liiketoimintamalleja ja -strategioita, julkinen/yksityinen-yhteistyötä, palvelu- ja tuotekonsepteja sekä markkinointi- ja myyntistrategioita ja brändiä
 • Asiakaslähtöisyys kiinteistöalalla, rakennuttamisessa, suunnittelussa ja rakentamisessa
 • Vastuullisuus liiketoiminnassa suhteessa yhteiskuntaan, sidosryhmiin, asiakkaisiin ja henkilöstöön

Toimittajasuhteiden, verkostojen ja prosessien johtaminen
(yhteensä 4 päivää)

Keskeiset sisällöt

 • Verovarojen allokaatio julkisessa hallinnossa ja yhteiskunnassa
 • Julkisten palvelujen rahoituksen näköalat
 • Markkinaperusteisten toimintatapojen vaikutukset julkisen hallinnon palvelujen järjestämiseen
 • Julkisten palvelujen reformien taloudellinen perusta
 • Julkinen hallinto kansainvälisen talouden viitekehyksessä

Tietointensiivisen organisaation johtaminen
(yhteensä 4 päivää)

Keskeiset sisällöt

 • Osaamisen johtaminen ja tiedolla johtaminen osana liiketoimintaosaamista
 • Innovatiivinen ja tehokas toimintatapa tuotteiden ja palvelujen tuottamisessa
 • Strateginen talousjohtaminen, taloussimulaatiot, toimialan ja kilpailijoiden strategia- ja talousanalyysit

Henkilöiden, ryhmien ja organisaatioiden johtaminen, johtajan henkilökohtainen kehittyminen sekä työympäristöjen kehittäminen
(yhteensä 4 päivää)

Keskeiset sisällöt

 • Taito johtaa muutosta onnistuneesti ja viedä uudistukset käytäntöön koko organisaatioon sen eri tasoilla
 • Johtoryhmä- ja hallitustyöskentely
 • Työympäristökehittäminen
 • Johtajan oma kokonaiskuntoisuus

Ulkomaan opintojakso

Ulkomaan opintojakson tavoitteena on vahvistaa osallistujien näkemyksiä globaalin liiketoimintaympäristön mahdollisuuksista ja haasteista. Jakso tuo globalisaation ja kansainvälisen toiminnan konkreettiselle tasolle: kokemuksia suomalaisten yritysten etabloitumisesta ulkomaille, monikansallisten yritysten lokalisoitumisesta kohdemaihin ja erilaisten hallinto- ja liiketoimintakulttuurien sekä erilaisten kuluttajatottumusten vaikutuksista yritystoimintaan.


Kehittämistehtävä

Kehittämistehtävä on 20 op:n laajuinen käytännönläheinen tehtävä, jonka tarkoituksena on lähikoulutuspäivistä, oppimistehtävistä, kirjallisuudesta ja muista lähteistä saadun tiedon systemaattinen soveltaminen omaan työhön, työorganisaatioon ja sen toimintaympäristöön. Kehittämistehtävän laatimista tukevat sekä yhteiset seminaarit että yliopiston nimeämä henkilökohtainen ohjaaja.