Järjestö EMBAn kehittämistehtävänä kirjoitetaan uutta järjestöjohtamisen käsikirjaa. Työskentely etenee koulutuksen etenemisen myötä ohjatusti sekä lähijaksojen yhteydessä että etätyöskentelynä yksilö- ja ryhmätöinä. Prosessin lopputuloksena syntyy yhdessä tuotettu tulevaisuusmalli, sen vertailu todellisuuteen ja strategiapolku sen muuttamiseen toiminnaksi.

Kehittämistehtävän laatimisen tavoitteena on

  • hahmottaa muutoksen luomia mahdollisuuksia uudistaa järjestöjen toimintaa ja vaikuttaa työelämän kehitykseen
  • vahvistaa järjestöjen muutosvalmiutta ja kykyä toimia oppivana organisaationa
  • rakentaa perusteltuja toimintasuunnitelmia ja niiden toteutusohjelmia.

Kehittämistehtävän tekemisessä hyödynnetään soveltuvin osin pehmeää systeemimetodologiaa (SSM): kuvataan ammattijärjestöjen toiminnan haluttavaa tulevaisuutta, verrataan sitä nykytilaan ja tämän pohjalta suunnitellaan, miten nykytilanteesta päästään tavoitetilaan.

Kehittämistehtävää työstetään ensisijaisesti ryhmätyönä, mutta myös yksilötyöskentely on niin halutessaan mahdollista. Usean eri ryhmän ja henkilön tuottamat tulkinnat tulevaisuudesta ja niiden pohjalta tuotetut raportit tulevat poikkeamaan toisistaan. Tämä vaihtoehtoisten ratkaisujen kirjo hyödynnetään rikkautena: koulutusohjelman lopussa järjestetään yhteinen seminaari, jossa jaetaan näkemyksiä ja vertaillaan kehittämistehtävien tuloksina syntyneitä tulevaisuuskuvia ja kehityspolkuja. Mahdollisesti saamme rakennettua myös yhteistä, jaettua näkemystä tulevaisuudesta ja tarvittavista toimenpiteistä.