Koulutusteemat koostuvat 2-3 koulutusjaksosta sekä niiden aihealueet kokoavasta workshopista. Koulutusjaksot sisältävät luento-opetusta, case-esityksiä, ryhmäpohdintoja sekä kouluttajien ja osallistujien yhteistä keskustelua. Lähiopetusta syventävät kirjallisuus ja artikkelit, ryhmä- ja yksilöpohdinnat sekä koulutusaiheita käytäntöön ja omaan organisaatioon soveltavat oppimistehtävät.

Kunkin koulutusteeman sisällön suunnittelusta vastaa akateeminen asiantuntija. Kullakin koulutusjaksolla esiintyy useita eri kouluttajia, jotka edustavat niin akateemista osaamista kuin käytännön kokemusta organisaatioiden johtamisesta ja kehittämisestä.

Yhteisten opintojen teemat

Johtamisen kehittämisen haasteet ja strateginen agenda (5 pv)

Yhteisten EMBA-opintojen avausteeman tavoitteena on luoda osallistujille näkemys erilaisista johtamis- ja liiketoimintamalleista. Osallistujat perehtyvät johtamisen nykyisiin sekä tulevaisuuden keskeisiin kehittämisalueisiin ja –haasteisiin yritysten menestyskonsepteja rakennettaessa. Teeman tavoitteena on myös luoda kokonaisnäkemys liiketoimintojen strategisesta johtamisesta ja liiketoimintamallien käytäntöön viemisestä.

Uudistuminen ja muutos liiketoiminnassa (4 pv)

Laaja-alainen ymmärrys innovaatioista niin palveluissa, operaatioissa kuin yrityksen hallinnoinnissakin on muodostunut yhtä tärkeäksi tuotteiden ja tarjooman kanssa. Teeman tavoitteena on syventyä pitkäjänteisesti kannattavan toiminnan varmistamiseen erilaisten innovaatioiden avulla. Haasteena on oivaltaa, milloin yritykseltä odotetaan uudistumista ja erilaistamista, milloin taas menestytään kehittämällä operatiivista tehokkuutta.

Tieto ja johtaminen (4 pv)

Yrityksen johtamista ja liiketoiminnan kehittämistä tarkastellaan tietojohtamisen näkökulmasta. Keskeisenä haasteena on tiedon jalostaminen yrityksen kilpailueduksi. Teemoina ovat erityisesti liiketoimintatiedon hallinta, aineeton pääoma, osaamisen johtaminen, uuden tiedon luominen, tietoturvallisuus sekä brändiajattelu.

Myynnin, markkinoinnin ja asiakkuuksien johtaminen (4 pv)

Teeman tavoitteena on laajentaa osallistujien tietoja ja ymmärrystä perinteisestä tuotelähtöisestä ajattelusta kohti laaja-alaista asiakkuusosaamista, ratkaisumyyntiä ja arvoa luovaa markkinointia. Näitä osaamisia tarvitaan kehitettäessä yrityksen liiketoimintastrategioita ja -malleja, palvelu- ja tuotekonsepteja sekä markkinointi- ja myyntistrategioita sekä niiden käytännön toteutuksia. Digiajan asiakkaiden ja liiketoimintamallien hallinta ovat välttämättömiä osaamisalueita yritysten ja muiden organisaatioiden menestymisessä alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Ihmisten johtaminen osana strategista johtamista (4 pv)

Ihmisten hyvä johtaminen ja osaamisen kehittäminen muodostavat yritykselle pysyvän ja vaikeasti kopioitavan kilpailuedun. Tästä syystä ihmisten johtaminen on yritykselle hyvin strateginen asia, joka toteutuu sekä virallisessa strategiassa että arkipäivän toiminnassa. Teema tarjoaa systemaattisen käsityksen johtajuusajattelun ja -painotusten kehittymisestä sekä johtajuuden monimuotoisuudesta. Ihmisten johtamisen strategista ulottuvuutta käsitellään muun muassa johtoryhmä- ja hallitustyöskentelyn, strategisen henkilöstövoimavarojen johtamisen ja johtamisviestinnän näkökulmista.


Oman johtajuuden kehittäminen -prosessi (5 pv)

Oman johtajuuden kehittämisprosessin tavoitteena on itsetuntemuksen syventäminen ja itsetunnon vahvistaminen johtamisen perustaksi. Prosessi kehittää vuorovaikutuksen ydintaitoja ja niiden soveltamista eri tilanteissa. Tärkeimpiä johtamistilanteita käsitellään ja harjoitellaan tiimien ja yksilöiden johtamisen kautta. Harjoitusten avulla nostetaan lisäksi osallistujien tilannetajua ja kulttuuriymmärrystä uudelle tasolle.


Ulkomaan opintojakso (noin 10 päivää)

Ulkomaan opintojakson tavoitteena on vahvistaa osallistujien näkemyksiä globaalin liiketoimintaympäristön mahdollisuuksista ja haasteista. Aiemmat GEMBA-opintomatkat ovat suuntautuneet pääsääntöisesti Yhdysvaltoihin, Kaakkois-Aasiaan tai Eurooppaan. Opintojakson aikana kuullaan yliopistoluentoja ja asiantuntija-alustuksia sekä tehdään yritysvierailuja. Ohjelma toteutetaan ulkomaisten yhteistyöyliopistojen ja johtamiskoulutuksen organisaatioiden kanssa. Osallistujien henkilökohtaista pohdintaa ja analyysia syventää opintomatkasta tehtävä näkemyspäiväkirja.


Kehittämistehtävä

Kehittämistehtävä (20 op) on osallistujan organisaatiostaan tekemä kehittämisanalyysi. Jokaiselle osallistujalle nimetään kehittämistehtävän ohjaajaksi akateeminen asiantuntija, ja lisäksi tehtävää syvennetään omasta organisaatiosta valitun asiantuntijan tukemana. Näin kehittämistehtävä korostaa teorian ja käytännön vuorovaikutusta. Laajuudeltaan kokonaisuus on noin 60-80 sivua.