Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston valinnaisten opintojen tarjonnassa käynnistyy useita koulutuksia vuosittain. Valinnaiset koulutukset ovat itsenäisiä kokonaisuuksia, ja niihin ovat tervetulleita myös muut kuin EMBA-opiskelijat. Valinnaisen koulutuksen suorittaminen hyvitetään myöhemmin, mikäli opiskelija suorittaa koko EMBA-kokonaisuuden.

Etkö löytänyt etsimääsi aihetta? Ehdota meille!

Tampereen yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston valinnaisten opintojen tarjonta

Koulutukset valinnaisten tarjonnassa:
Huomioithan että ilmoittautuminen on sitova.

 

JOKO-opintojaksot valinnaisina EMBA-opintoina
Jaksoja ympäri vuoden (5 op)

EMBA-opiskelijoiden on mahdollista suorittaa 5 op valinnaisia opintoja osallistumalla kahdelle vapaavalintaiselle JOKO-jaksolle. Tampereen yliopiston järjestämää johtamiskoulutusohjelma Tampereen JOKOa on toteutettu jo vuodesta 1984 lähtien. JOKOn jatkuva suosio ja menestys perustuvat siihen, että ohjelma on aina elänyt tiiviisti kehityksessä mukana ja uudistunut talouselämän, organisaatioiden sekä koulutusohjelmassa mukana olevien yksilöiden tarpeiden mukaan.
Lue lisää ja ilmoittaudu!

Mindfulness  – voimavaroja stressinhallintaan ja työhön
15.1., 19.2., 16.4. ja 28.5.2019 (5 op)

Mindfulness tarkoittaa hyväksyvää tietoista läsnäoloa. Hyväksyntä on aktiivista toimintaa, jota voit harjoitella ja jonka vaikutukset näkyvät usein niin työssä kuin arjessa. Mindfulness-harjoituksissa tulet tietoiseksi tästä hetkestä oman kokemuksesi kautta. Keskeistä harjoittelussa on kulloisenkin hetken hyväksyminen juuri sellaisena, kuin se ilmenee – arvostaen ja arvostelematta. Tähän valmennusohjelmaan kuuluu neljä lähiopetusjaksoa, joiden pääsisältönä on Mindfulnessin harjoittaminen keho- ja istumameditaation sekä joogan avulla. Voit hyödyntää Mindfulnessia johtajan/esimiehen työssä työnhallinnan tunteen vahvistajana, stressinhallinnassa ja keskittymisen apuna. Lue lisää ja ilmoittaudu!

Palvelumuotoilu – hyödyt liiketoiminnalle ja vaatimukset johtamiselle
Opetus verkossa ja 2 lähipäivää (7.3. ja 29.5.2019) (5 op)

Koulutus antaa kokonaisnäkemyksen yhteiskunnan teknologisista muutoksista ja lisää kykyä ymmärtää oman toimialan digitalisoitumisen vaikutuksia sekä tutustuttaa palvelumuotoilun periaatteisiin ja hyötyihin. Koulutus soveltuu sekä yksityislle että julkiselle sektorille. Palvelumuotoilu liiketoiminnan työkaluna luo muotoilujohtamiselle uusia haasteita. Koulutus lisää tietoutta palvelumuotoilun johtamisesta, tilaamisesta, käyttäjä- ja asiakaslähtöisyydestä palveluiden kehittämisessä sekä palvelumuotoilun hyötyjen varmistamisesta ja mittaamisesta. Verkkokurssi toteutetaan 7.3.-29.5.2019. Aloitus- ja päätöspäivä ovat lähikoulutuspäiviä ja ne toteutetaan Tampereen yliopistolla. Muutoin koulutus tapahtuu verkkoympäristössä. Lue lisää ja ilmoittaudu!

Kehity johtajana – Onnistu ja auta onnistumaan
19.3.2019, 17.4.2019, 7.5.2019 ja 11.6.2019 (5 op)

Itsen ja muiden johtaminen on taitolaji, jossa voi kehittyä koko uran ajan. Tutkimusten mukaan hyvä itsetuntemus ja mm. taito pitää huolta omasta toimintakyvystä ja palautumisesta ovat jopa tärkeämpiä kuin persoonallisuus tai ulospäinsuuntautuneisuus. Valmennus tarjoaa mahdollisuuden pysähtyä kollegoiden kanssa johtajuuden ytimen äärelle. Pysähtyminen mm. tukee johtamisen vaikuttavuutta ja hyvinvointia työssä. Lue lisää ja ilmoittaudu!

Riskit ja päätöksenteko
4.4., 8.-9.5. ja 3.-4.6.2019 (5 op)

Riskejä pitää ja kannattaa ottaa! Koulutus keskittyy riskitietoisuuden lisäämiseen johtamiseen liittyvässä päätöksenteossa ja tuo esiin, miten organisaatiot voivat riskitietoisuutta kasvattamalla entistä paremmin varautua epävarmaan tulevaisuuteen. Koulutuksen keskeisiä teemoja ovat riskien luonne, riskienhallinnan erot ja yhtäläisyydet yrityksissä ja julkisissa organisaatioissa, kyberriskit, maineriskit ja sosiaaliset riskit. Lue lisää ja ilmoittaudu!

Rethinking Organisation
9.4., 7.5. ja 6.6.2019 (5 op)

Organisaatioiden rajat ja tekemisen tapa muuttuvat digitalisaation myötä. Miten uudenlaista organisaatiota johdetaan? Minkä pitää muuttua ja mitä voimme säilyttää tukeaksemme organisaatioiden ja ekosysteemien muutosta kestävällä ja inhimillisellä tavalla? Kuinka kehittyvät organisaatioiden ketteryys, itseohjautuvuus ja strateginen muutosherkkyys?  Voiko niitä johtaa vai onko muutos itseohjautuvaa? Koulutuksessa tarjoamme työkaluja uudenlaiseen organisoitumiseen ja asiakasarvoa luovien arvoverkostojen kehittämiseen. Myös ajatuksesi johtamisesta kestävästi ja asiakasarvoa tuottavasti omassa liiketoiminnassasi saavat vahvistusta. Lisätiedot: Saila Leivo saila.leivo(@)tut.fi,  +358 40 569 8835.

Yksilöllinen johtajuusvalmennus/Coaching
Valmennusprosessi käynnistetään osallistujan ja coachin yhteisesti sopimana ajankohtana, (5/10 op). Prosessin (5 op) kokonaiskesto on noin puoli vuotta

Coaching on tehokas ja monipuolinen oman johtajuuden kehittämisväline. Se tarjoaa johtajalle yksilöllisen foorumin sparrata luottamuksellisesti omia ajatuksiaan, työstää työstä nousevia haasteita sekä tutkia ja kehittää omaa johtajuuttaan. Coaching tukee myös työssä jaksamista ja työnhallintaa. Coaching-prosessi vahvistaa coachattavan valmentavaa johtamisotetta. Viiden opintopisteen mittaiseen coaching-prosessiin kuuluu seitsemän noin 1,5 tunnin mittaista coaching-istuntoa noin neljän viikon välein sekä oman työn kehittämiseen liittyvää, prosessia syventävää välityöskentelyä istuntojen välillä. Hyvä prosessin kokonaiskesto on noin puoli vuotta. Jokainen coachingprosessi on uniikki, koska  perustana on aina coachattavan persoona, johtamistilanne ja -tarpeet. Liikkeelle lähdetään tavoitteista ja toiveista, joihin prosessin aikana palataan. Lue lisää ja ilmoittaudu!

 

Käynnissä olevat valinnaiset opinnot:

Rethinking Business and Innovation (Käynnissä!)
5.11.2018, 22.1.2019, 19.2.2019 (5 op)

Muuttuvassa liiketoimintaympäristössä muuttuvat niin ansaintalogiikan kuin liiketoiminnan mallit. Digitalisaatio tarjoaa mahdollisuuksia uudenlaiseen arvonluontiin ja innovointiin. Rethinking Business and Innovation -ohjelmassa tarjoamme uusinta tietoa, kokemuksia ja työkaluja liiketoiminnan ja innovaatiomallien uudistamiseen. Uusi toteutus käynnistyy syksyllä 2019 Lue lisää!

Liiketoimintaosaaminen ja toimiminen monituottajamallissa (Käynnissä)
29.8.2018-2.4.2019, lähikoulutuspäiviä Tampereella ja Helsingissä (15 op)

Liiketoimintaosaaminen nousee esiin julkisen ja yksityisen sektorin kohtaamisissa modernin johtamisen kysymyksenä. Palvelujen tuotanto monituottajamallissa mahdollistaa palvelujen yhdistämisen asiakaslähtöisiksi kokonaisuuksiksi. Tämä Valtiovarainministeriön Tilannekeskuksen Muutosjohdon akatemian ja viiden yliopiston yhdessä kehittämä ohjelma tarjoaa tietoa ja sparrausta uudenlaisten ekosysteemien johtamiseen. Ensimmäinen toteutuskerta on pilotti, johon voivat osallistua ainoastaan maakuntien ja kuntien julkisten organisaatioiden ja kolmannen sektorin edustajat. Lue lisää.

Kannattavuuden johtaminen (Käynnissä)
9.-10.10. ja 29.-30.10.2018 (5 op)

Kannattavuuden johtamisen opintokokonaisuudessa käydään läpi hyvän kannattavuusjohtamisen käytäntöjä. Pääpaino on käytännön ratkaisuissa, mutta niitä pyritään taustoittamaan sopivilla teoreettisilla viitekehyksillä. Kokonaisuus toteutetaan osallistujien ja luennoitsijan vuoropuheluna. Näkemystä täydennetään ryhmämme ulkopuolisten liike-elämän edustajien puheenvuoroilla. Lue lisää!

Työhyvinvoinnin strateginen johtaminen (Käynnissä)
13.-14.8. ja 6.-7.11.2018 (5 op)

Ylimmälle johdolle, liiketoimintajohdolle, esimiehille sekä henkilöstöjohdolle ja –asiantuntijoille suunnattu koulutus antaa osaamista ja työkaluja työhyvinvoinnin tavoitteelliseen ja tulokselliseen johtamiseen. Koulutuksessa luodaan valmiuksia analysoida, kehittää ja toteuttaa strategista työhyvinvoinnin johtamista. Lähiopetusjaksojen välillä toteutettavassa kehittämistehtävässä koulutuksen oppeja peilataan oman organisaation tai muun valitun kohdeorganisaation käytäntöihin. Koulutuksesta saa vahvan tutkimukseen perustuvan tietopohjan työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä ja tehokkaista tavoista kehittää sitä. Lue lisää!

Asiakas- ja käyttäjäkokemus liiketoiminnan kehittämisessä (Käynnissä)
alkaa 29.8.2018  (5 tai 10 op)

Hands on -koulutuksessa pureudutaan oman organisaation asiakaskokemukseen, jota lähdetään kehittämään uusin työkaluin ja monipuolisten case-esimerkkien innostamana. Asiakaskokemus tuodaan osaksi palveluiden ja tuotteiden suunnittelua, toteutusta ja jatkuvaa kehittämistä. Viiden opintopisteen suoritukseen sisältyvät koulutuspäivät ja syventävät tehtävät. Näiden lisäksi on mahdollisuus toteuttaa omalle organisaatiolle kehittämisprojekti asiantuntijan sparraamana, jolloin valinnaisen laajuudeksi tulee 10 opintopistettä. Lue lisää.

Systems Engineering (Käynnissä)
Starts September 25, 2018 (5  credits)

Does your work involve complex environments or systems by which your company creates value to its customers? This training provides a perspective on the disciplines of Systems Engineering and helps you to develop your systems and keep your customers satisfied. It provides you more understanding on how complex systems are designed and developed, and how to keep systems effective for their whole life cycle. The capability to highlight systems’ complexity will help you to convey information to others and make decision-making easier.
Read more.

Data ja analytiikka liiketoiminnan kehittämisessä (Käynnissä)
4.-5.10. , 8.-9.11., 3.12.2018 (5 tai 10 op)

Yrityksen kilpailukyvyn varmistaminen toimialariippumattomasti edellyttää data-analytiikan haltuun ottamista nyt. On aika nähdä termien taakse ja oivaltaa uudet liiketoimintamahdollisuudet, jotka Big Data ja data-analytiikka mahdollistavat. Koulutusohjelma kattaa kokonaiskuvan datamassojen ja analytiikan hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittämisessä, johtamisessaja uudistamisessa Koulutus on suunniteltu liiketoiminnan kehittämisestä vastaaville henkilöille kaikilla toimialoilla sekä teknologiaosaajille, jotka haluavat täydentää osaamistaan liiketoiminnan ja johtamisen näkökulmalla. Lue lisää!

Data-analytiikan työkalut: Power BI, Tableau ja Qlik Sense (Käynnissä)
9.10., 22.10. ja 2.11.2018 (5 op)

Saatko liiketoimintaa tukevaa tietoa vaivattomasti kasaan vai joudutko kaivamaan sitä käsin sieltä ja täältä? Näyttävätkö raporttisi yhtä ankeilta kuin marraskuun sadepäivät? Koulutuksessa pääset tutustumaan “kädet datassa” kolmeen suosittuun työkaluun, joilla voit yhdistellä tietoa eri lähteistä, visualisoida näyttäviä raportteja ja jakaa ne helposti. Lue lisää!

Johtamisviestintä (Käynnissä)
10.8.2018, 31.8.2018, 19.9.2018, 11.10.2018 (5 op)

Johtamistyössä tarvitaan vahvoja viestintä- ja vuorovaikutustaitoja. Yritysten menetyksen kannalta on ratkaisevaa, kuinka johtajat onnistuvat välittämään strategiset viestit niin sisäisille kuin ulkoisillekin kohderyhmille. Some-aikakauden uudet viestintävälineet tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia – ja myös haastavat johtajia viestimään uusilla tavoilla. Lue lisää!

Kehity johtajana – Onnistu ja auta onnistumaan (Käynnissä)
12.10.2018, 20.11.2018, 18.12.2018 ja 9.1.2019 (5 op)

Seuraava koulutus käynnistuu 19.3.2019. Lue lisää!

 

Valinnaisten opintojen tarjonta uudistuu jatkuvasti, ja kaikkia koulutuksia ei toisteta vuosittain. Pidätämme oikeuden perua koulutuksen, mikäli osallistujamäärä ei ole riittävä.