Marraskuussa juhlimme noin sadan hengen voimin SOTE EMBA , GEMBA ja Public EMBA -ryhmien valmistumista. Executive MBA in Public Management -ohjelman ohjelmajohtaja Arto Haverin juhlassa pitämä puhe valmistuneille Public EMBA -ryhmille.

Elämme monimutkaisuuden ja lisääntyvän epävarmuuden aikaa jossa yhä useampi miettii, mitä yhteiskunnissa oikein tapahtuu. Kaaoksen ja hämmennyksen tunteet ovat yleisiä. Johtajat ovat usein epävarmoja suunnasta johon heidän tulisi johtaa, ja menetelmistä, joilla johtaa.

Hollantilainen professori Hans Boutelier käyttää nykytilasta käsitettä improvising society, jossa julkisen sektorin johtajille on tarjolla vähän tai ei lainkaan valmiita malleja tai esimerkkejä, ei myöskään suuria kertomuksia tai yhtenäistä arvoperustaa. On elettävä päivä kerrallaan ja improvisoitava, hollantilaista sanontaa seuraten kun tuulee kovasti, on soudettava niillä airoilla, jotka kulloinkin käteen sattuvat.

Nyky-yhteiskunnan haasteet tiedostaen, me julkisen johtamisen EMBA ohjelmassa olemme pyrkineet antamaan teille mahdollisimman käyttökelpoiset airot.  Julkisen johtamisen EMBA tutkinnon suorittaneina teillä on käytössänne tähän aikaan sopiva johtajan akateeminen peruspakki työkaluineen. Pakki joka sisältää ajattelutapoja, teoreettisia malleja ja menetelmiä helpottamaan selviytymistä epävarmuuden ja monimutkaisuuden ajassa. Työkaluja, joilla on mahdollista hankkia, jäsentää ja hyödyntää uutta tietoa, suodattaa se päätöksiksi ja kyetä arvioimaan tehtyjen ratkaisujen merkitystä ja vaikutuksia.

Mitä nopeammin maailma muuttuu sitä tärkeämpää on oman osaamisen jatkuva päivittäminen. Onnittelen teitä menestyksellisestä opiskelusta. Samalla haluan vielä nostaa esille muutamia hyvän julkisen johtajan ominaisuuksia. Ominaisuuksia jotka ovat mielestäni yleispäteviä myös monimutkaisuuden olosuhteissa

Ensinnäkin julkinen johtaja on eettisesti korkeatasoinen

Etiikka on usein koulutuksessa sivuosassa, mutta käytännön johtamisessa sen merkitystä ei voida liikaa korostaa. Se että toimimme eettisesti oikein ja korkeatasoisesti, on paitsi hyvää, niin myös hyödyllistä. Korkea etiikka on sisäisen integriteetin ja ulkoisen luottamuksen rakentaja. Suomalainen yhteiskunta ja julkinen hallinto menestyvät edelleen hyvin erilaisissa kansainvälisissä vertailuissa. Viimeksi muutama päivä sitten kansainvälisen LEGATUM instituutin mittauksessa Suomen hallinto arvioitiin maailman parhaaksi. Lähes kaikissa mittauksissa joissa Suomi on menestynyt hyvin, eräs keskeinen tekijä on ollut luottamus poliittis-hallinnollisten järjestelmien toimintaan ja eettiseen tasoon.

Julkinen johtaja ymmärtää demokratian, moniäänisyyden ja dialogin merkityksen

Julkisen johtajan tehtävä on mahdollistaa demokratia, tukea moniäänisyyttä ja etsiä tasapainoa ristiriitojen välille. Kuten eettisyys, uskon että myös moniarvoisuuden edistäminen on sekä hyvää että hyödyllistä. Lyhyellä aikavälillä pakotettu konsensus ja asioiden yksiääninen eteenpäin rynniminen voi näyttää tehokkaalta. Pitkällä tähtäimellä näin ei kuitenkaan ole: käsittelemättä jääneet asiat tahtovat tulla vastaan ja aiheuttavat pahoja konflikteja, muutosvastarintaa ja luottamuksen rikkoutumista.

Julkinen johtaja on kriittinen uudistaja

Julkisen johtajan on jatkuvasti uudistettava omaa työtään ja aktiivisesti toteutettava tarvittaessa laajempiakin rakenteisiin ja toimintatapoihin liittyviä uudistuksia. Uudistaminen on usein välttämätöntä, jotta kansalaisia voidaan palvella riittävän hyvin. Niin pienen kuin suurenkin mittakaavan uudistuksissa terve kriittisyys on säilytettävä. Kaikki uudet toimintatavat ja uudistukset eivät ole hyviä, osa on suorastaan vahingollisia. Laaja ymmärrys yhteiskunnan toiminnasta ja hyvä itseluottamus edistävät sitä että uudistukset käyvät läpi riittävän kriittisen suodatuksen ennen toteuttamista.

Julkinen johtaja on yhteistyöhakuinen verkostojen velho

Johtajuus nyky-yhteiskunnassa on olennaisesti jotakin erilaista kuin aiemmin. Se on teemojen ja ideoiden esiin nostamista, sopimusten tekemistä, verkoston sisällä ja verkostojen välillä yhdistämistä, tilan tarjoamista muille jotta nämä voivat päteä, yhteistyön organisointia. Johtajuus ei tule aseman perusteella vaan se on ansaittava jokapäiväisillä teoilla.

Avainsanat : / / / /

Jätä kommentti

avatar