Nyt puhutaan jatkuvasta oppimisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on varannut yliopistojen rahoituskehyksestä 30 miljoonaa euroa jaettavaksi yliopistoille jatkuvan oppimisen vahvistamiseen. Yliopistoilta on pyydetty esitykset niiden toimenpiteiksi elokuun 20 päivään mennessä.
Tamperelaisilla korkeakouluilla on pitkät perinteet täydennyskoulutuksen ja elinikäisen oppimisen saroilla. Meidän olikin varsin helppoa laatia oma esityksemme, jossa kaikilla Tampere3-toimijoilla on oma selkeä roolinsa.

Esitämme, että OKM rahoittaisi tamperelaista ekosysteemiä, jonka tavoitteena on luoda asiakkaan osaamistarpeen ehdoilla avoimesti ja joustavasti saavutettava ja toimiva pitkäjänteinen jatkuvan oppimisen verkostomalli Pirkanmaan alueelle. Hahmottelemamme Jatkuvan oppimisen ekosysteemi sisältää tulevaisuustyön, asiakkaan osaamistarpeen mukaisen ohjauksen, oppimista tukevan oppimisympäristön sekä tarvelähtöisen moduulitarjonnan yliopistojen ja ammattikorkeakoulun yhteistarjontana.

Uudenlainen ekosysteemi tukemaan jatkuvaa oppimista

Suomalainen työelämä digitalisoituu vauhdilla ja eri toimialat tarvitsevat uudenlaista osaamista ja innovaatiokyvykkyyttä. Meneillään oleva rakennemuutos edellyttää osaamisten joustavaa siirtymistä perinteisille ja uudistuville toimialoille. Suunnittelemamme avoin ekosysteemi tukee tätä prosessia mahdollistamalla uusia työtapoja ja rikkomalla toimialojen rajoja. Ekosysteemi synnyttää toimintatavan, jossa yksilöt, yritykset ja organisaatiot, sidosryhmät ja koulutustoimijat yhteiskehittämisen muodoin tarttuvat työelämän jatkuvan oppimisen tarpeisiin ja osaajapulaan kestävällä rahoitusmallilla.

Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan yrittäjät, Tampere Business Campus ja Tampereen kauppakamari ovat ilmaisseet kiinnostuksensa kiinnittyä ekosysteemiin ja kokevat luontevaksi roolin ennakoivassa tulevaisuustyössä. Näin varmistetaan toimintatapojen toimivuus työelämän muutoshaasteiden suhteen, kytkeytyminen erilaisten urapolkujen uudelleen suuntaamiseen ja toiminnan kohdistuminen todellisten osaamisvajeiden tyydyttämiseen. Korkeakoulutettujen osaajien temaattisesti tai toimialakohtaisesti tunnistettu osaamistarve on impulssi Pirkanmaan alueen ekosysteemin sisällöllisissä painotuksissa. Alueellisesta lähtökohdasta huolimatta ekosysteemi palvelee myös kansallista yhteistyötä ja työnjakoa.

Joustavaa tarjontaa osaamis- ja työelämätarpeeseen jatkuvan oppimisen varmistamiseksi

Emme keksi pyörää uudelleen, vaan korkeakoulut tarjoavat tutkintotavoitteisesta koulutuksesta johdettuja, joustavasti toteutettuja ja mahdollisimman laajalti poikkitieteellisiä/poikkialaisia jatkuvan oppimisen moduuleja. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulun yhteistarjonta luo laajan ja monipuolisen tutkintoa täydentävän koulutuksen kokonaisuuden. Moduulit ovat tutkinto-opetusta, joka on räätälöity tunnistettuun osaamis- ja työelämätarpeeseen. Ne avaavat yliopiston ja ammattikorkeakoulun ovet uudelleen tutkinnon suorittaneille työelämän asiantuntijoille. Niiden avulla henkilö voi päivittää, syventää tai laajentaa osaamistaan. Moduuleja ei tarvitse suorittaa tietyssä järjestyksessä, vaan oppijan tarpeen mukaan erilaisina ja joustavina osaamiskokonaisuuksina.

Uskomme vahvasti, että OKM suuntaa riittävän rahoituksen edellä kuvatun ekosysteemin toteuttamiseen.

Avainsanat : / / /

Jätä kommentti

avatar